mfp-logo

ติดตาม

ชุดกฎหมาย

เปลี่ยนประเทศ

พร้อมยื่นเข้าสภา

ติดตามการดำเนินนโยบาย

เตรียมยื่นเข้าสภา

อยู่ในระหว่างการเตรียมยื่นเข้าสู่สภา

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่างกฎหมายถูกยื่นเข้าสภา เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระให้สมาชิกรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ถูกระงับ/ปัดตก

ร่างกฎหมายถูกปฏิเสธโดยสภา เพราะไม่ถูกบรรจุเป็นระเบียบวาระ หรือสภาลงมติไม่เห็นชอบ

สภากำลังพิจารณา

ร่างกฎหมายกำลังถูกพิจารณาตามวาระต่างๆของการประชุมสภา

สำเร็จ

สามารถตราเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ได้