คัดกรองร่างกฎหมาย

all

สำรวจร่างกฎหมาย
พรรคก้าวไกล

ชุดกฎหมาย

ที่พร้อมยื่นเข้าสภา

เตรียมยื่นเข้าสภา

เตรียมยื่นเข้าสภา (33)

67.3%
ยื่นเข้าสภาแล้ว

ยื่นเข้าสภาแล้ว (16)

32.7%
ถูกระงับ/ปัดตก

ถูกระงับ/ปัดตก (0)

0%
กำลังดำเนินการ

กำลังดำเนินการ (0)

0%
สำเร็จ

สำเร็จ (0)

0%

เรียงร่างกฎหมายตาม

army

ชุดกฎหมายกองทัพ

5 ร่างกฎหมาย

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. รับราชการทหาร (ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร)

army

กองทัพ

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ระเบียบราชการกลาโหม)

army

กองทัพ

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

army

กองทัพ

economy

ชุดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

2 ร่างกฎหมาย

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต (สุราก้าวหน้า)

economy

การแข่งขันทางการค้า

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า

economy

การแข่งขันทางการค้า

decentralize

ชุดกฎหมายกระจายอำนาจ

4 ร่างกฎหมาย

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

decentralize

กระจายอำนาจ

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางบก

decentralize

กระจายอำนาจ

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. ถนน

decentralize

กระจายอำนาจ

corruption

ชุดกฎหมายการทุจริต

3 ร่างกฎหมาย

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ

corruption

การทุจริต

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชน

corruption

การทุจริต

เตรียมยื่นเข้าสภา

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต

corruption

การทุจริต

government

ชุดกฎหมายระบบราชการ

3 ร่างกฎหมาย

เตรียมยื่นเข้าสภา

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

government

ระบบราชการ

เตรียมยื่นเข้าสภา

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

government

ระบบราชการ

เตรียมยื่นเข้าสภา

ร่าง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ

government

ระบบราชการ

tax

ชุดกฎหมายระบบภาษี

3 ร่างกฎหมาย

เตรียมยื่นเข้าสภา

ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภาษีที่ดินแยกแปลง)

tax

ระบบภาษี

เตรียมยื่นเข้าสภา

ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินรวมแปลง (ภาษีที่ดินรวมแปลง)

tax

ระบบภาษี

เตรียมยื่นเข้าสภา

ร่าง พ.ร.บ. ภาษีความมั่งคั่ง

tax

ระบบภาษี

public

ชุดกฎหมายบริการสาธารณะ

2 ร่างกฎหมาย

เตรียมยื่นเข้าสภา

ร่าง พ.ร.บ. การประปาแห่งชาติ

public

บริการสาธารณะ

เตรียมยื่นเข้าสภา

ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ

public

บริการสาธารณะ

land

ชุดกฎหมายที่ดิน

7 ร่างกฎหมาย

เตรียมยื่นเข้าสภา

ร่าง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน

land

ที่ดิน

เตรียมยื่นเข้าสภา

ร่าง พ.ร.บ. ป่าไม้

land

ที่ดิน

เตรียมยื่นเข้าสภา

ร่าง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ

land

ที่ดิน

labor

ชุดกฎหมายแรงงาน

3 ร่างกฎหมาย

เตรียมยื่นเข้าสภา

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน

labor

แรงงาน

เตรียมยื่นเข้าสภา

ร่าง พ.ร.บ. สหภาพแรงงาน

labor

แรงงาน

เตรียมยื่นเข้าสภา

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

labor

แรงงาน

environment

ชุดกฎหมายสิ่งแวดล้อม

4 ร่างกฎหมาย

เตรียมยื่นเข้าสภา

ร่าง พ.ร.บ. การรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม (PRTR)

environment

สิ่งแวดล้อม

เตรียมยื่นเข้าสภา

ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

environment

สิ่งแวดล้อม

เตรียมยื่นเข้าสภา

ร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด

environment

สิ่งแวดล้อม

rights

ชุดกฎหมายสิทธิเสรีภาพ

8 ร่างกฎหมาย