คัดกรองร่างกฎหมาย

all

สำรวจร่างกฎหมาย
พรรคก้าวไกล

ชุดกฎหมาย

ที่พร้อมยื่นเข้าสภา

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ยื่นเข้าสภาแล้ว (41)

100%
ถูกระงับ/ปัดตก

ถูกระงับ/ปัดตก (0)

0%
กำลังดำเนินการ

กำลังดำเนินการ (0)

0%
สำเร็จ

สำเร็จ (0)

0%

เรียงร่างกฎหมายตาม

army

ชุดกฎหมายกองทัพ

5 ร่างกฎหมาย

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ยกเลิกประกาศ คสช.)

army

กองทัพ

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (ยุบ กอ.รมน.)

army

กองทัพ

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. รับราชการทหาร (ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร)

army

กองทัพ

economy

ชุดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

3 ร่างกฎหมาย

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า (แข่งขันการค้า)

economy

การแข่งขันทางการค้า

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต (สุราก้าวหน้า)

economy

การแข่งขันทางการค้า

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย

economy

การแข่งขันทางการค้า

decentralize

ชุดกฎหมายกระจายอำนาจ

4 ร่างกฎหมาย

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนและการกระจายอำนาจ)

decentralize

กระจายอำนาจ

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. ถนน

decentralize

กระจายอำนาจ

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ปลดล็อกเวนคืน)

decentralize

กระจายอำนาจ

corruption

ชุดกฎหมายการทุจริต

2 ร่างกฎหมาย

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชน (อำนวยความสะดวก)

corruption

การทุจริต

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ

corruption

การทุจริต

government

ชุดกฎหมายระบบราชการ

1 ร่างกฎหมาย

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. โคนมและผลิตภัณฑ์นม

government

ระบบราชการ

tax

ชุดกฎหมายระบบภาษี

3 ร่างกฎหมาย

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภาษีที่ดินแยกแปลง)

tax

ระบบภาษี

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. ภาษีความมั่งคั่ง

tax

ระบบภาษี

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินรวมแปลง (ภาษีที่ดินรวมแปลง)

tax

ระบบภาษี

public

ชุดกฎหมายบริการสาธารณะ

1 ร่างกฎหมาย

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. การประปาแห่งชาติ

public

บริการสาธารณะ

land

ชุดกฎหมายที่ดิน

4 ร่างกฎหมาย

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อประชาชน (ส.ป.ก.)

land

ที่ดิน

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน

land

ที่ดิน

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน

land

ที่ดิน

labor

ชุดกฎหมายแรงงาน

6 ร่างกฎหมาย

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. สหภาพแรงงาน

labor

แรงงาน

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. บำนาญพื้นฐานถ้วนหน้า (บำนาญถ้วนหน้า)

labor

แรงงาน

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ลาคลอด 180 วัน)

labor

แรงงาน

environment

ชุดกฎหมายสิ่งแวดล้อม

4 ร่างกฎหมาย

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

environment

สิ่งแวดล้อม

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. ฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดน (อากาศสะอาด)

environment

สิ่งแวดล้อม

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. การรายงานการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม (PRTR)

environment

สิ่งแวดล้อม

rights

ชุดกฎหมายสิทธิเสรีภาพ

2 ร่างกฎหมาย

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

rights

สิทธิเสรีภาพ

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (วิ อาญา Anti-SLAPP)

rights

สิทธิเสรีภาพ

peace

ชุดกฎหมายสันติภาพ/ความขัดแย้ง

1 ร่างกฎหมาย

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิด อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง

peace

สันติภาพ/ความขัดแย้ง

diversity

ชุดกฎหมายความหลากหลาย

3 ร่างกฎหมาย

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

diversity

ความหลากหลาย

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (สมรสเท่าเทียม)

diversity

ความหลากหลาย

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่าง พ.ร.บ. การรับรองเพศ คำนำหน้านาม และการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ (รองรับอัตลักษณ์ทางเพศ)

diversity

ความหลากหลาย

politics

ชุดกฎหมายพัฒนาการเมือง

2 ร่างกฎหมาย

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ยกเลิก ม.272)

politics

พัฒนาการเมือง

ยื่นเข้าสภาแล้ว

ร่างข้อบังคับประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สภาก้าวหน้า)

politics

พัฒนาการเมือง